Betoverde

11 tekstów – auto­rem jest Be­tover­de . 

Nie rań sam siebie bo wys­tar­czy że in­ni Cie za­dają ból. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 stycznia 2013, 22:36

Niena­widzę chłopaków którzy wszys­tkie swo­je błędy zwa­lają na dziewczynę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2011, 00:40

czas...

Tak szyb­ko mi­ja czas,
który tak łączył nas.
Lecz czas prze­mija
i nas rozbija.
Kiedyś byliśmy
a te­raz to tyl­ko ja i ty. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 lipca 2011, 00:40

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 6 czerwca 2011, 20:12

-Kocham życie...
...Pri­ma Aprilis 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 kwietnia 2011, 16:10

-Dlacze­go tak to boli?
-Bo po­kocha­las niew­lasci­wa osobe. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2011, 21:20

szu­kając szczes­cia zaj­rza­lam do szuf­la­dy tam zna­lazłam tab­liczke cze­kola­dy :D 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lutego 2011, 22:46

Dziś ty­siące po­wodów by się uśmie­chać lecz wczo­raj nie było żad­ne­go :( 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lutego 2011, 22:01

Kiedy ser­ce bo­li to oz­nacza że zy­cie tak po pros­tu sie pie*doli. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 lutego 2011, 19:24

Kocham tyl­ko mu­zyke, bo tyl­ko ona mnie nie zra­ni i jest te­go warta. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lutego 2011, 19:41
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Betoverde

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność